Privacy Policy

1         Privacy policy

Ekstero hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe Ekstero omgaat met persoonsgegevens.

Ekstero doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ekstero houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Ekstero in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze benodigd is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert.

Ekstero is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

2         Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Ekstero verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden;
 2. Afleveren van artikelen;
 3. Verlenen van service/garantie;
 4. Analyses ten behoeve van gepersonaliseerd advies;
 5. Grondslag voor deze persoonsgegevens is;
 6. De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ekstero de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Adresgegevens;
 5. (Mobiel) telefoonnummer;
 6. E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ekstero opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 1. Gedurende 10 jaar na aankoopdatum van uw order. Dit om ervoor te zorgen dat wij indien nodig service kunnen verlenen nog lang na aankoop.

 

3         Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Ekstero verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinde;
 2. Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. De overeengekomen opdracht.
 2. Uitgebrachte offerte;
 3. Mondelinge toestemming;
 4. Afgifte visitekaartje;
 5. E-mailhandtekening;
 6. Via koppeling op LinkedIn.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ekstero de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Adresgegevens bedrijf;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door Ekstero opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 1. Gedurende de periode dat men leverancier is van Ekstero;
 2. Gedurende de periode dat men gezien wordt als een toekomstig leverancier voor de komende 2 jaar;
 3. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar conform de wettelijk gestelde eisen vanuit de overheid (Belastingdienst).

 

4         Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Ekstero verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Het informeren en inspireren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Inschrijving via website;
 2. De overeengekomen opdracht.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ekstero de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Achternaam;
 2. Adresgegevens;
 3. Interesses;
 4. Orderhistorie;
 5. E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Ekstero opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 1. Gedurende de periode dat men aangemeld is tot een maximum van 2 jaar na inschrijving/aankoopdatum.

 

5         Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Ekstero verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, e-mailhandtekening en/of via koppeling op LinkedIn.
 2. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ekstero de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 3. Voornaam;
 4. Tussenvoegsel;
 5. Achternaam;
 6. Adresgegevens bedrijf;
 7. Telefoonnummer;
 8. E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Ekstero opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 1. Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

6         Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Ekstero verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 2. In geval van nood.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. De arbeidsovereenkomst;
 2. Het indiensttredingsformulier.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ekstero de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Geboortedatum;
 7. Salarisgegevens;
 8. Kopie ID;
 9. BSN-nummer;
 10. Bankgegevens;
 11. Naam en telefoonnummer “in geval van nood bellen”.

 

Uw persoonsgegevens worden door Ekstero opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 1. Gedurende de periode dat men een contract heeft;
 2. Daarna alleen in de financiële- en/of personeelsadministratie voor maximaal 7 jaar conform de wettelijk gestelde eisen vanuit de overheid (Belastingdienst).

 

7         Verwerking van persoonsgegevens websitebezoekers

Privacyverklaring Ekstero

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ekstero acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Ekstero is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. Factuuradres
 4. Emailadres
 5. Betalingsgegevens
 6. IP-adres

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 1. per e-mail
 2. via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines: – uw NAW gegevens

Deze publicatie is echter afgeschermd voor zoekmachines. De gepubliceerde informatie is anoniem: u bent in principe niet te achterhalen. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 1. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 2. Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 3. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert – Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Ekstero

Rechtzaad 15, 4703RC, Roosendaal

Emailadres: klantenservice@ekstero.nl

 

8         Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan Ekstero aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Ekstero gebruik van een derde partij voor:

 1. Het leveren van onze goederen;
 2. Het verzorgen van de (financiële/salaris) administratie;
 3. Het ondersteunen in ARBO beleid;
 4. Het verzorgen van offline/online marketingdoeleinden zoals nieuwsbrieven.

 

Ekstero geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Op deze partijen (verwerkers) wordt uiteraard toegezien om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient Ekstero medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Ekstero persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ekstero verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

9         Minderjarigen

Ekstero verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

10    Bewaartermijn

Ekstero bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

11    BEVEILIGING

Ekstero heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 1. Alle personen die namens Ekstero van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 2. Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. Het zorgen voor het anonimiseren en encrypteren van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 4. Het versleutelen van mailgegevens;
 5. Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 6. Het testen en regelmatig evalueren van de getroffen maatregelen;
 7. De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

12    Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Ekstero van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Ekstero te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ekstero kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Verwerkt Ekstero uw gegevens op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

13    Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Ekstero u hierover direct contact op te nemen. Mocht u het niet eens zijn met de manier van handelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

14    Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

15    Contactgegevens

Rechtzaad 15, 4703RC, Roosendaal

Emailadres: klantenservice@ekstero.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-03-2023 00:00:00.